WROCŁAW – posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP RP

6 lutego 2024 r. w siedzibie Centrum Sektor 3 we Wrocławiu odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP RP, które otworzył i prowadził prezes gen. zs Krzysztof Majer.

W pierwszej części prezesi oddziałów i kół zreferowali realizację zadań i stan organizacji w 2023 roku. Należy stwierdzić, że zadania programowo-organizacyjne były realizowane na dobrym poziomie, nastąpiła integracja naszych struktur. Wdrożono nową odznakę organizacyjną, legitymację członkowską i ustanowiono w nakładzie 300 szt. Brązowy Krzyż ZWiRWP RP. Propagowano tradycje i historię Wojska Polskiego, systematycznie uczestniczono w uroczystościach w miejscach pamięci narodowej. Bardzo dobrze układała się współpraca ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” RP, co owocowało umundurowaniem naszych członków oraz nadawaniem odznaczeń i awansów strzeleckich. Nasz Związek był głównym organizatorem corocznych uroczystości patriotyczno-religijnych z wojskową asystą honorową: 26 maja z okazji rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty na Placu Wolności, a 12 października z okazji Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty pod Lenino we Wrocławiu. Delegacje związkowe brały też corocznie udział w obchodach rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej 16 kwietnia w Zgorzelcu. Dobrze układała się nam współpraca z bratnimi stowarzyszeniami kombatanckimi i żołnierskimi oraz władzami samorządowymi na terenie województwa dolnośląskiego. Związek prowadzi własną stronę internetową www.zwirwprp.wroclaw.pl, a Oddział Powiatowy w Zgorzelcu Zinfo.pl – Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP oraz są opracowane comiesięczne Kalendaria. Na uwagę zasługuje inicjatywa mjr zs Henryka Rusewicza wydawania Biuletynu Informacyjnego Powiatowej Rady Kombatantów „Wiarus” w Lubinie, którego 14 numer został nam zaprezentowany. Na pochwałę zasługuje też utworzenie młodzieżowego pododdziału strzeleckiego w Zgorzelcu.

Następnie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej ppłk zs Janusz Fuksa przedstawił informację z przeprowadzonej kontroli. Zarząd Główny odbył 6 posiedzeń i wydał 8 uchwał. Podkreślił, że 6 oddziałów i 6 kół związkowych właściwie realizowało zadania statutowe. Pochwalił skuteczność działań bratniego Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, które pod kierunkiem płk zw Ryszarda Leparowskiego dba o rewitalizację Cmentarza Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu. Podziękował skarbnikowi st. chor. szt. Andrzejowi Nawrotowi za dobre prowadzenie dokumentacji finansowej. Wśród zaleceń wskazał potrzebę działań na rzecz wzrostu szeregów członkowskich, bo w ciągu ostatnich 3 lat stan osobowy zmniejszył się o 12%.

W kolejnym punkcie omówiliśmy czekające nas zadania w działalności związkowej i strzeleckiej w bieżącym roku. W dyskusji wiceprezes ZG płk Ryszard Leparowski podzielił się doświadczeniami z pozyskiwania funduszy, zachęcał prezesów do większej aktywności w ubieganiu się o granty w konkursach dla NGO, organizowanych przez organy samorządu lokalnego. Zarząd Główny podjął uchwałę nr 9 w sprawie ustanowienia Srebrnego Krzyża ZWiRWP RP, projekt autorstwa mjr ds Jana A. Drajczyka. Upoważniono wiceprezesa ZG płk zw Ryszarda Leparowskiego do przeprowadzenia negocjacji wykonania 200 szt. krzyży, a prezesa gen. zs Krzysztofa Majera do ich dystrybucji z datą 12 października 2024 r. W uchwale nr 10 zajęto negatywne stanowisko w sprawie przyłączenia się naszego Związku do Stowarzyszenia Ogólnopolska Federacja Służb Mundurowych. Prezes ZG wręczył książki „Zachęta i Sparta. Zarys historii 25 batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu (1974-1998)” autorstwa ppłk dr Andrzeja Paściaka, które otrzymali prezesi oddziałów: gen. zs Aleksander Zubalski, płk zw Ryszard Leparowski, ppłk zs Józef Sowa, mjr zs Henryk Rusewicz i mjr zs Jerzy Nagoda. Na zakończenie posiedzenia miniony rok pożegnaliśmy toastem i życzyliśmy sobie powodzenia w realizacji zadań statutowych, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

KM

Foto: Henryk Rusewicz i Andrzej Nawrot